Mölnlycke Fabriker

Archidea har utfört en kulturmiljöutredning för Härryda kommun . Härryda kommun planerar att utveckla ett område i anslutning till Mölnlycke fabriker med ca 600 bostäder, nya kontor, hotell- och konferensverksamhet och en ny sporthall.

Syftet med kulturmiljöutredningen var att få en tydlig beskrivning av Mölnlycke fabriker ur ett kulturmiljöperspektiv och lyfta områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsdetaljer. I uppdraget ingick också att analysera föreslagen bebyggelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv och hur den interagerar med den befintliga. I analysarbetet fördes ett resonemang kring gestaltning, volymer, placering och material.

Uppdraget utfördes 2014

Annonser