Pannhuset, Krokslätts fabriker

Pannhuset är idag ett tomt tegelskal med en stålpelarkonstruktion i fasadliv. Den nedre våningen är putsad och väggarna bär upp ett kraftigt bjälklag i betong. Åtgärdsförslaget utgår ifrån att den nedre våningen bibehålles och bevaras exteriört. Tak, tegelväggar, stålstomme demonteras varsamt. Ny konstruktion uppföres. Avsikten är att återvända det demonterade teglet i de återuppförda fasaderna. Gestaltningen innebär också att det huvudsakliga utförandet av den befintliga stålkonstruktionens visuella uttryck i fasaderna skall återskapas. Taket är idag belagt med korrugerad plåt och den nya gestaltningen föreslår bandfalsat plåttak.

De nya glaspartiernas utformning är av väsentlig natur. Glaspartierna utföres med moderna krav på bland annat säkerhet/solskydd/energi. Profilerna vi har valt rimmar utomordentligt väl med den ursprungliga, industribetonade karaktären och för tankarna till äldre, slanka profiler i stål.

Pannhusets nya trapphus är en egen enhet kopplad till den befintliga huskroppen. Pannhuset har varit tillbyggt där förr med en låg byggnad/skärmtak. Äldre foton visar de konsoler som skärmtaket vilade på. Dessa kan återskapas. Trapphusets placering är vital för utnyttjande av ytorna i den smala huskroppen samt logistiken på gården.

Förslaget föreslår corténplåt som fasadmaterial i överbryggningen och påbyggnaden, samt som takläggningsmaterial på skärmtak/låg tillbyggnad vid entrén. Plåten kan bearbetas med och stansas efter önskemål och nyttjas i konstnärligt syfte t ex för att skapa spännande ljussättning. Corténplåten står väl mot de ursprungliga tegelmiljöerna, har sin egen patina men ger ändå tydliga spår av nytillskotten i miljön. Det finns en tanke att återskapande av rutnätet av stål i tegelfasaderna även består av corténplåt för att hålla samman uttrycket. Plåten tillför ett materiellt uttryck som betonar karaktären av en industribyggnad i tiden.

Corténplåten används även som nytt fasadmaterial i den byggnad som binder samman restaurangbyggnaden och pannhuset, samt för att dölja/täcka befintliga installationer och anläggningar t ex transformatorstation och ventilationsaggregat mm.

Industrimiljöer i alla tider har mestadels varit högst levande och föränderliga miljöer. Byggnaderna har byggts på och till utifrån de funktionella krav som industrin ställde. Detta bidrar till många industrimiljöernas unika karaktär. Norra infarten till Krokslätts fabriker har en överbyggnad som är ett typiskt exempel på detta. Området kan förstärkas med ytterligare en spännande överbyggnad med pannhusets brygga över till intilliggande byggnad. Den intilliggande byggnaden var ursprungligen ritad med ytterligare en våning enligt fastighetsägaren. Den befintliga volymen manar till en påbyggnad då den ter sig platt och avkapad. Genom sammankopplingen med pannhuset vinner man tillgänglighet och flexibilitet hela vägen till den stora huvudbyggnaden, vilket ger de önskade möjligheterna.

Annonser
    Annonser
%d bloggare gillar detta: