Pannhuset & Grannhuset i Krokslätts fabriker

I veckan fick vi det mycket positiva besked att Länsstyrelsen godkänt vår ansökan om omgestaltning av två av Krokslätts fabrikers centrala byggnader! Nedan följer en närmre beskrivning av projektet.

Fastighetsägaren Husvärden AB har vid olika tillfällen diskuterat Pannhusets omgestaltning med representanter från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen har förordat att fastighetsägaren skall presentera ett förslag på omgestaltning, naturligtvis då med stor hänsyn tagen till de kulturhistoriska värden som byggnadsminnet Krokslätts Fabriker besitter.

Vi på Archidea AB, har stor kompentens och erfarenhet gällande vård och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. Redan 2011 tog vi fram ett förslag i nära samverkan med fastighetsägaren och fick då såväl Länsstyrelsens tillstånd som bygglov av Mölndals kommun.

I samband med upprustning i området framgår det nu att konstruktionen samt grunderna till de två byggnaderna är så svårt skadade, att byggnaderna måste demonteras i sin helhet. Gällande Pannhuset kvarstår den huvudsakliga gestaltningen och tillvägagångssättet som föreslogs 2011. Gällande Grannhuset presenteras en ny gestaltning.

DSC_0026

Pannhuset & Grannhuset – Dagens vy från söder

IMG_0492
Pannhuset & Grannhuset – Dagens Vy från Norr

En väsentlig aspekt av äldre industrimiljöer är den ständiga föränderligheten. Förtätningar, nytillskott och rivningar har utförts under årens lopp, oftast på grund av praktiska och ekonomiska orsaker. Principiellt kan sägas att produktionsmiljöer av nödvändighet varit föränderliga – nya byggnader har tillkommit och gamla rivits utifrån de krav som produktionen ställt. Därför kan nytillskott ofta passas in på ett bra sätt, samtidigt som rivningar i vissa fall kan skapa en mer visuellt sammanhängande miljö – dock på bekostnad av historiska sammanhang. En rivning innebär alltid att en eller flera kulturhistoriska dimensioner förloras, men vid skicklig gestaltning kan nya värden också tillföras.

 

Pannhuset:

Pannhuset står i dag tomt. Byggnaden är uppförd som en stålpelarkonstruktion med fyllningar av tegel. Bottenvåningen, som är putsad, bär upp ett kraftigt bjälklag i betong. Byggnadens grund är svårt skadad och måste åtgärdas. Åtgärdsförslaget utgår ifrån att byggnaden demonteras i sin helhet, till förmån för en ny grundläggning och ny konstruktion.

I huvudsak föreslås den befintliga byggnadens volym bibehållas. På grund av den nya konstruktionen och funktionell höjd per våningsplan, kommer våningshöjderna att förändras och därmed kommer byggnaden att bli något högre, vilket proportionsmässigt korrigeras genom att byggnaden även blir något bredare.

Tegelväggarna demonteras varsamt. Ny konstruktion uppföres. Avsikten är att återvända det demonterade teglet i de fasader som återuppförs. Gestaltningen innebär också att den befintliga stålkonstruktionens visuella uttryck i fasaderna så långt möjligt skall återskapas. Taket är idag belagt med korrugerad plåt, vilken i nya gestaltningen föreslås ersättas av ett bandfalsat plåttak.

De nya glaspartiernas utformning är av väsentlig natur. I förslaget föreslås profiler lika Hansens millennium av Preconal, se bilaga. Glaspartierna utförs med moderna krav på bland annat säkerhet, solskydd och energi. Profilerna rimmar väl med den ursprungliga, industribetonade karaktären och för tankarna till äldre, slanka profiler i stål.

Pannhusets nya trapphus är en egen enhet kopplad till den befintliga huskroppen. Pannhuset har tidigare varit tillbyggt där med en låg byggnad/skärmtak. Ytan är även markerad på planerna. Äldre foton visar de konsoler som skärmtaket vilade på. Dessa kan återskapas. Trapphusets placering är vital för utnyttjande av ytorna i den smala huskroppen samt för logistiken på gården.

Pannhuset & Grannhuset Bild 1 Kväll

Pannhuset & Grannhuset, framtida vy från söder

Grannhuset har stora skador orsakade av marksättningar såväl i konstruktionen ovan mark som i grunden. Förslaget till den påbyggnad som tidigare fick tillstånd tillkom dels på grund av förändrade behov, dels på grund av byggnadens udda proportioner och brist på avslut uppåt. Den formmässigt något bristfälliga utformningen kan delvis förklaras av att byggnaden, enligt fastighetsägaren, ursprungligen var tänkt att ha en våning till.

Den befintliga volymen manar till en resligare byggnad. Genom sammankopplingen med Pannhuset vinner man tillgänglighet och flexibilitet hela vägen till den stora huvudbyggnaden, vilket ger de önskade lösningarna.

Pannhuset & Grannhuset Bild 2 Kväll.jpg
Pannhuset & Grannhuset, framtida vy från norr

Överbryggning mellan byggnader:

Norra infarten till Krokslätts fabriker har en överbyggnad som är ett typiskt exempel på överbryggning, vilket var ett vanligt grepp i äldre industriområden. Krokslätts fabriker kan nu förstärkas med ytterligare en spännande överbyggnad med Pannhusets brygga över till Grannhuset. I förslaget föreslås att fönstren även här skall ha profiler lika Hansens millenium av Preconal, se bilaga. Liksom i det tidigare förslaget föreslås corténplåt som fasadmaterial i överbryggningen. Corténplåten står väl mot de ursprungliga tegelmiljöerna, har sin egen patina och materialverkan men ger ändå tydliga spår av nytillskotten i miljön.

Överbryggning mellan Pannhuset och Grannhuset godkändes av såväl Länsstyrelsen som kommunenens bygglovsavdelning i samband med det tidigare förslaget.

Gestaltning, vidare beskrivning:

Idag är området i Krokslätts Fabriker söderut framför Grannhuset något otydligt och bebyggt med lastkaj, plank med mera. Föreliggande förslag tar ett diagonalt grepp, för en synligare entré och en tydlighet i nytillskottet. Greppet tillför också en asymmetri som ger ett oväntat och spännande inslag i miljön.

Grannhusets huvudbyggnad blir högre och därmed slankare. Grannhusets fasad mot Pannhuset demonteras varsamt, återuppföres och binds samman med den bakomliggande nya corténbyggnaden. Den nya byggnaden reser sig ur befintlig kulturmiljö och avslutas med en glasad övervåning. Trapphuset, som höjer sig något ovan byggnaden för att ge tillträde till taket, gestaltas som en syster till Pannhusets trapphus. I förslaget föreslås profiler lika Hansens millennium av Preconal, se bilaga.

Corténplåten kan bearbetas och stansas efter önskemål och nyttjas ofta i konstnärligt syfte, till exempel för att skapa spännande ljussättning – kanske med mönster inspirerade av den forna textilindustrin. Plåten tillför stark materialverkan och får med tiden en patina som bidrar till industrikaraktären. Samtidigt signalerar plåten att byggnaden är ett nytillskott och bidrar till att göra tidsskikten avläsbara.

Corténplåten används även som nytt fasadmaterial i den byggnad som binder samman restaurangbyggnaden och Pannhuset, samt för att dölja/täcka befintliga installationer och anläggningar t ex transformatorstation och ventilationsaggregat med mera. Denna återkommande användning bidrar till att binda samman området visuellt.

Industrimiljöer har i alla tider mestadels varit levande och föränderliga miljöer. Byggnaderna har byggts på och till, rivits och nyuppförts utifrån de krav som industrin ställt på funktion. Detta bidrar till många industrimiljöers unika karaktär. Krokslätts fabriker är ett gott exempel på hur ett levande byggnadsminne kan förändras och utvecklas över tid i varsamt samspråk med sina höga kulturvärden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: